Optimalizováno pro Internet Explorer >= 8.0 a Mozilla Firefox >= 3.5 v rozlišení 1024x768 bodů
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Kněžpole

Kněžpole 100
68712 Bílovice
IČ: 75023601

(+420)572587183
ms@zsknezpole.cz

Návštěvnost
TOPlist
 
Sdělení
 
Datum zveřejnění
30.04.2021 11:13:48
Pátek
Žádost o přijetí do MŠ - formulář

Základní škola a Mateřská škola Kněžpole 100, příspěvková organizace,

okres Uherské Hradiště

 

Datum přijetí žádosti :                          Č.j. :                    / 2021                     Registrační číslo:

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

ŽADATEL (DÍTĚ):

Jméno a příjmení:

 

Datum narození:

 

Trvalý pobyt:

 

Bydliště (pokud se liší od trvalého pobytu)

 

 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽADATELE:

Jméno a příjmení:

 

Bydliště:

 

Doručovací adresa:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

ID datové schránky

(pokud je zřízena)

 

 

 

SOUROZENEC, který je již v dané MŠ přijatý a bude se v MŠ vzdělávat i ve školním roce 2021/2022

Jméno a příjmení

 

Rok nar.

Jméno a příjmení

 

Rok nar.

 

 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (vyplní v případě potřeby zákonný zástupce ve spolupráci s ředitelkou)

Např. Zdravotní omezení, která by mohla mít vliv na průběh vzdělávání dítěte apod.

 

 

 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné a jakoukoliv změnu v údajích nahlásím.

 

Na výzvu je zákonný zástupce žadatele povinen doložit dokumenty: průkaz totožnosti (§ 36, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění), oprávnění pobývat na území ČR (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, v platném znění) apod.

 

 

 

POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ: jméno a datum narození:

V souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může mateřská škola, s výjimkou zařízení, do nichž je docházka povinná, přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidlům očkování, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Dítě je očkováno dle zákona:                                          ANO  -  NE

 

Dítě má doklad, že je proti nákaze imunní:                 ANO  -  NE

 

Trvalá kontraindikace:                                                  ANO  -  NE

 

Datum:                                                                 Razítko a podpis lékaře:

 

 

 

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

 

KRITÉRIA:

POČET BODŮ

1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy

    tj. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2021

8

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte,

    které dosáhlo věku minimálně 4 let k 31. 8. 2021

6

3. Věk dítěte

4 roky dosažené k 31. 8. 2021

5

 

3 roky dosažené k 31. 8. 2021

4

 

2 roky dosažené k 31. 8. 2021

3

4. Bydliště dítěte v Kněžpoli

6

5. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat

    v následujícím školním roce 2021/2022

1

 

POSTUP:  - Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.

- Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným

  počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího)

 

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky

do 31. 8. 2018.

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s kritérii pro přijetí dítěte.

                     § 876 odst. 3 občanského zákoníku: Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

                     S uvedenými údaji bude mateřská škola nakládat výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Přijímání vyplněných žádostí v dané mateřské škole: 13.5.2021   10:00 – 12:00 (Bez dětí)

           

Podpis zákonných zástupců žadatele:................................................................................................

 

V Kněžpoli dne:                                                           Žádost převzal:

Titulní strana Titulní strana
Dnes je
Hledání
Text:
Sdělení ze dne
25.08.2020
Úterý
Oznámení rodičům
  Vážení rodiče, vzhledem k současné...
09.04.2021
Pátek
Organizace dětí při příchodu do MŠ a odchodu
Předávání dětí probíhá standartním...
15.04.2021
Čtvrtek
Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022
Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 se...
29.04.2021
Čtvrtek
Snížení úplaty za předškolní vzdělávání za duben 2021
Základní škola a Mateřská škola Kněžpole,...
30.04.2021
Pátek
Žádost o přijetí do MŠ - formulář
Základní škola a Mateřská škola...
Jídelníček
06.05.2021
Přesnídávka: pomazánka z tuňáka, chléb, okurek,...
Administrace
Heslo:
Heslo pro Administraci
© Copyright 2009 - 2021 MŠ Kněžpole. WebDesign: WebHosting: www.isol.cz
Nápověda k přihlášení

Zadejte prosím do pole Heslo: platné přihlašovací heslo a klikněte následně na tlačítko Přihlásit.